Musiktermer

Den här sidan innehåller en lista över vanliga och mindre vanliga musiktermer. Listan finns även på engelska.

Det finns även en artikel om engelska körtermer skriven av Hans Lundgren i Körledaren nr 4 2004.

Notation:

Index

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

A

con abbandono          innerligt
a cappella			för kör, utan instrument
a capriccio			livligt, lätt, lekfullt
accelerando			ökande i tempo
acciaccatura			kort genomstucket förslag, anslås
				 omedelbart före med huvudnot
adagietto			mindre långsamt än adagio
adagio - adagissimo		långsamt, sakta, makligt
ad libitum			efter behag
a due (voci)(a tre, a quattro)	2-stämmigt (3-, 4-stämmigt)
affettuoso, con affetto		med känsla
affrettando			raskare, ilande
con agilità			lätt rörligt
agitato				upprört
con alcuna licenza		med frihet i utförandet
al fine				till slutet (t.ex. D.C. al fine)
alla breve			halvnoten är pulsenhet
alla caccia			text och musik ger jaktskildring
allargando			bredare och starkare
allegramente			hurtigt, muntert, raskt muntert
allegretto			långsammare än allegro
allegro - allegrissimo		snabbt, raskt
al luogo			plats (se även loco)
a(l) piacere			efter behag
al segno			till tecknet (omtages)
alta				hög
alternativo			växelvis
altro				annan
amabile				älskligt, insmickrande
amoroso, con amore		kärleksfullt, med innerlig känsla
anche				också
ancora             ännu, igen
ancora una volta		ännu en gång
andante				gående; lugnt
andantino			ngt mindre långsamt än andante
con anima			själfullt
animando			livligare, livfullare
animato				livligt
appassionato, passionato	lidelsefullt
appena				knappt
appogiatura			långt förslag
a (prima) vista			att spela direkt från bladet
arco				båge; anger spel med stråke
arioso				sångbart
arpeggio			ackord spelas brutet
assai				mycket (tills.m.tempobet.ex: allegro-assai)
a tempo				till föreg. tempo efter avvikelse
attacca				gå vidare utan uppehåll (t.ex.
                 mellan två satser)

B

basso				låg (en oktav längre ner)
basso ostinato			basgång som ständigt upprepas
battuta				taktslag, takt
ben, bene			bra, väl (ex: ben tenuto = väl uthållet)
con bocca chiusa		med sluten mun
con bravura			med virtuositet
brillante			glänsande
con brio			livligt, med stormande känsla
buffo				komisk
burlando            skämtande
burlesca, alla burla		burleskt, grovt

C

cadenza             solistisk improvisation, avslutande harmonisk
                  följd
calando		        avtagande
calmato, calmo			lugnt
cantabile, cantando		sångbart, sjungande
canto				sång, melodi
cappriccioso			skämtsamt, nyckfullt
carezzando, carezzevole		inställsamt, tjusande
coda				"svans", avslutning, slutsats
colla parte			följande i likhet med huvudstämman
col legno			med träet (violinstråkens stav)
come prima, come sopra		som förut; i förra tempot
commodo, comodo 		bekvämt. makligt
concertante			konserterande
coperto				betäckt (ex: filt över pukstavar)
coro				kör
crescendo/decrescendo		ökand/minskande i styrka

D

da capo				omtages
dal segno			återtages från tecknet
deciso/indeciso			bestämt/obestämt
delicato, delicatemente,
 con delicatezza		med finkänslighet, mjukt
diminuendo, dim, dimin		avtagande i styrka
disperato			förtvivlat
distinto			klart, tydligt
divisi				delande (deln. av kör- el. orkesterstämmor)
dolce - dolcissimo		milt, ljuvligt
dolente, doloroso, con dolore	sorgset, vemodigt
dopo				därefter
doppio movimento		dubbelt så hastigt
con duolo			med smärta, sorgset
durata				tidsutsträckning

E

e, ed				och
egualmente			som förut, på liknande sätt
elegiaco			elegiskt, klagande
eroico				heroiskt
espressivo, con espressione	uttrycksfullt

F

facile				lätt
feroce				vilt, häftigt, våldsamt (på finska: hurjasti)
festivo				festligt; högtidligt
fioritura			utsmyckning av melodin
forte - fortissimo -
 forte fortissimo		ökande i styrka
forza				kraft, styrka
forzando, forzato, fz		markerat, framhävt
fugato				fugastil; utan att eg. vara en fuga
funèbre				begravnings-
fuocoso, con fuoco		eldigt
furioso				rasande, vilt, stormigt

G

gaio				muntert
gioioso				glatt, lekfullt, muntert
giusto, giustamente		riktig, lagom
glissando			att glida upp el. ner i skala
gran				stor
grandioso, con grandezza	storslaget
grave				i långsamt, tungt tempo; allvarligt
grazioso, con grazia		graciöst, behagfullt
gusto				smak

I

impetuoso			häftigt, stormande
incalzando			bevekande, eggande
in modo di			i samma stil som
innocenza (con)			anspråkslöst, oskuldsfullt
intermezzo			mellanspel
istesso 			samma

L

lacrimoso, lagrimoso		gråtande, klagande
lamentoso			klagande
languendo, languido		smäktande, klagande
largamente			brett
larghetto			ej fullt så långsamt som largo
largo				långsamt
legato, ligato - legatissimo	mycket bundet
leggiero - leggierissimo	lätt
lento				långsamt
lesto              snabb, kvick, rask
liberamente			fritt
loco				(latin för) plats (upphäver 8va)
lontano				fjärran
lugubre				dystert, klagande
lungo, lunga			lång
lusingando, lusingato		förförande, insmickrande

M

ma				men
maestoso			majestätiskt
maggiore			dur (eg. större, d.v.s. större ters)
malinconico			melankoliskt
mancando			avtagande
mano destra/mano sinistra	höger hand/vänster hand
ma non tanto			men ej så mycket
ma non troppo			men ej för mycket
marcato - marcatissimo		markerat; med eftertryck
martellato			framhamrat (utf.m. stråkens spets mot strängen)
marziale			krigiskt
meno				mindre
meno andante!			mindre gående; fortare än andante
mesto				sorgset
mezzo forte/mezzo piano		halvstarkt/halvsvagt
mezza voce			med halv röst
minore, menore			moll
misura				takt
misurato			i sträng takt
mobile				rörligt
moderato			måttligt; i medeltempo
molto				mycket
morendo				bortdöende i tonstyrka
mormorando			mumlande
mosso				rörligt
con moto			med rörelse
moto perpetuo			evig rörelse
muta				skifta, ändra

N

niente				ingenting, inte något, intet
non				icke
nuovo				ny

O

opera, opus (Latin)		verk
ordinario			vanlig
ossia				alternativt, annars
ostinato			envis, återkommande tema
ovvero				eller

P

parlando			talande
perdendo, perdendosi		avtagande, efter hand svagare
pesante				tungt
pezzo				bit, stycke
piacevole			behagligt
piangendo			gråtande, klagande
piano - pianissimo -
 piano pianissimo		svagt
più				mera
più andante!			mera gående, långsammare än andante
pizzicato			knäppt med fingrarna (på sträng)
placido				lugnt, stilla
pochetto, pochissimo,
 un pochettino			litet
poco				litet
poco a poco			så småningom
poi				därefter
poi a poi			så småningom
ponticello			"liten bro", avser stallet på stråkinstrument
portamento (i körmusik)		den ena tonens sammansmältning med följande
portato				buret, brett föredrag utan bindning
possibile			möjligt
precedente			föregående
precipitando, precipitato	ilande, häftigt
presto - prestissimo		snabbt - mycket snabbt
prima volta/seconda volta	första gången/andra gången

Q

quasi				liksom, nästan som
questo, questa			denne, den här
quieto/inquieto			lugnt/oroligt

R

raddolcendo			mildare
rallentando, rall.		långsammare
rapido				snabbt
recitando			berättande
replica				svar, replik
rigoroso			strängt
rinforzando, rf, rfz, rinf.	förstärkt
ripresa				repris, repetitionstecken
risoluto/irresoluto		bestämt/obeslutsamt, tvekande
ritartando, rit, ritard.	avsaktande
ritenuto, riten.		ngt långsammare än huvudtempot
ritornare			återvända
rubato				fri(are) behandling av tempo
rustico				lantlig

S

saltando			hoppande
scherzando, scherzoso		skämtande, lekande
sciolto				fritt, obundet i framförandet
scordatura			avvikande i stämning, omstämning
secco				torrt, kort anslag
segue				följande
semplice			enkelt, utan utsirningar
sempre				alltid, ständigt
sensibilmente			känslofullt
con sentimento			med känsla
senza				utan
sereno				lugn, fridfull, blid
serioso				allvarligt
sforzando, sforzato, sf, sfz	förstärkt
simile				lika, på samma sätt
sino, sin			ända till
con slancio			med eld
slentando			långsammare, utslocknande
smorzando			döende (yttersta graden av dim.)
soave				milt, angenämt
solenne				högtidligt
solo				ensam, en stämma
sonoro				välljudande, klangfullt
sopra				över, ovanför
sordino 			vänster pedal på piano; dämpare
sordo				dämpad, dov
sospirando, sostenuto		tillbakahållet
sotto				under
sotto voce			dämpad röst
spiccato			studsande, åtskild
con spirito			livfullt eldigt
staccato - stacatissimo		avskilt
strepitoso			bullrande
stretto				hopträngt, stegrat tempo
stringendo			allt snabbare
subito				plötsligt
sul, sulla			på
suonare, sonare			ljuda
suono				ljud

T

tacet (latin)			tystnad
tastiera			greppbräda; klaviatur
tasto				greppbräda; tangent
tasto solo			endast basen; ej harmonierna
tempestoso			stormande
tempo giusto			strikt tempo, a tempo
teneramente			fint
tenuto, ten.			uthållet
tranquillo			lugnt
tre corde            släpp upp den vänstra pedalen på pianot
tremolando			darrande
tremolo				vibrato
trillo, trillato		drill, skakad
triste				sorgset, ledsamt
tutto, tutta, tutte, tutti	alla

U

un, uno, una			en, ngt litet
una corda (due, tre corde)	en sträng, piano: spela med vänster
                  pedal

V

veemente			våldsamt, häftigt
veloce, con velocità		snabbt
vide (latin)			från-till (ang. språng)
vigoroso			kraftfullt, starkt
violento			våldsam
vivace - vivacissimo		livligt
vivo				levande, livligt
voce				röst
volante				flygande
Sidan underhålls av Juha Takkinen, juhta@ida.liu.se.